RETN IN ARMENIA
Customer Portal

Search results

0

Your Choices Regarding Cookies on this Site

Welcome to retn.net. Cookies are important to the proper functioning of a site. To improve your experience, we use cookies collect statistics to optimize site functionality. Click Agree and proceed to accept cookies and go directly to the site or click on Learn more about our Cookie Policy and Privacy Policy to see details first.

Armenia

We are here to provide you the best connectivity service experience

A

A

A

A

TALK TO US
retn in armeniaYerevan

RETN’s Armenian office is located in Yerevan, administrative, cultural, and industrial center of the country. Our local office will be happy to help in providing the shortest connectivity for companies from Yerevan with the countries of Europe and Russia.

Our staff speak Armenian, English and Russian to best cater for your needs and specific requests.

How to reach us in Yerevan

Nikol Duman 62/2, 0033, Yerevan, Republic of Armenia

market@retn.net
+374 91 799 710

NOC 24/7: +374 60 707 808

Licenses & certificates

RETN AM LLC

Company Registration No.: 286.110.1086855

Nikol Duman 62/2, Yerevan, 0033, Republic of Armenia

VAT Registration No.: 02812312

pdf

«ՌԵՏՆ ԷՅ ԷՄ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ԼԻՑԵՆԶԻԱ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2020 թվականի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2021 թվականի 1-ին եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2021 թվականի 2-րդ եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2022 թվականի 1-ին եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

pdf

Տեղեկատվություն «ՌԵՏՆ Էյ Էմ» ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 2022 թվականի 2-րդ եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ